Program Konferencji

Miejscem Konferencji jest Aula w Gmachu Głównym, w której odbywają się wszystkie sesje.

Poniedziałek, 25 września
15:00 - 20:00 Rejestracja - Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
19:00 - 21:00 Przyjęcie powitalne - hol przed aulą w Gmachu Głównym
Wtorek, 26 września
8:00 - 17:00 Rejestracja (kawa, herbata) - Gmach Główny Politechniki Gdańskiej
9:00 - 9:15 Otwarcie Konferencji - aula w Gmachu Głównym
9:15 - 9:45 Referat wprowadzający

Aktualne problemy gospodarki osadami
Kowalik P.; Politechnika Gdańska

9:45 - 10:00 Przerwa (kawa, herbata)
10:00 - 12:00 Powstawanie osadów - Sesja I
Przewodniczący Sesji: Charewicz W., Mędrzycka K.

Właściwości reologiczne i transport hydrauliczny osadów z oczyszczania wody i ścieków
Sozański M., Dymaczewski Z.; Politechnika Poznańska

Wpływ stopnia recyrkulacji na zagęszczenie osadu nadmiernego
Kondziela A., Sawicki J.M.; Politechnika Gdańska

Gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków w Białymstoku
Wierzbicki T.; Politechnika Białostocka

Wykorzystanie bakterii nitkowatych do zwiększenia efektywności usuwania fosforu ze ścieków
Suschka J., Machnicka A., Grübel K.; Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej

Gospodarka osadami przemysłowymi
Gaca J., Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Osady w układach wentylacji i klimatyzacji
Buzuk M.; Energo-Audyt, Gdynia

Usuwanie struwitu z rurociągów w oczyszczalni ścieków komunalnych
Rzechuła J.1), Chilimoniuk M.1), Hupka J.1), Aranowski R.1), Gielert M.2); Politechnika Gdańska1); Saur Neptun Gdańsk S.A.2)

12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Charakterystyka osadów - Sesja II
Przewodniczący Sesji: Buszewski B., Siepak J.

Analityka osadów - problemy i wyzwania
Namieśnik J.; Politechnika Gdańska

Prosta i szybka metoda detekcji zanieczyszczeń organicznych w wodach
Zawała J.1), Małysa K.1), Święch K.2); Polska Akademia Nauk w Krakowie1); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie2)

Wpływ czynników fizykochemicznych na specjację fosforu w osadzie nadmiernym
Bezak-Mazur E., Mazur A.; Politechnika Świętokrzyska

Ocena i klasyfikacja osadów z systemów wodno-ściekowych pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi
Wardas M.; Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Biotesty w ocenie toksyczności osadów ściekowych
Oleszczuk P.; Akademia Rolnicza w Lublinie

Bioakumulacja wybranych metali ciężkich przez rośliny hodowane na kompostach otrzymywanych na bazie komunalnych osadów ściekowych
Kosobucki P., Buszewski B.; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Suszenie i spalanie odwodnionych osadów ściekowych na przykładzie instalacji w Grupowej Oczyszczalni Ścieków "DĘBOGÓRZE" w Gdyni
Jędrzejewski C.; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

15:00 - 15:30 Przerwa (kawa, herbata)
15:30 - 17:00 Dezintegracja osadu - Sesja III
Prowadzący Sesję: Quant B., Szefer P.

Stan i perspektywy zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce
Malina G., Bień J.D., Bień B.; Politechnika Częstochowska

Wspomaganie biodegradacji poprzez ultradźwiękową dezintegrację biomasy
Nickel K.; Ultrawaves GmbH Niemcy

Dezintegracja osadu nadmiernego w reaktorze ultradźwiękowym z emiterem płaskim
Zielewicz-Madej E., Sorys P.; Politechnika Śląska

Dezintegracja osadu nadmiernego na przykładzie oczyszczalni ścieków "Dębogórze" i jej wpływ na dalszą przeróbkę osadów
Dobiegała E.; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

Możliwość zastosowania p-nitrofenolu i m-chlorofenolu do chemicznej dezintegracji osadu czynnego
Mrowiec B., Przywara L., Suschka J.; Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wpływ dezintegracji osadu nadmiernego na przebieg fermentacji metanowej
Aranowski R.1), Hupka J.1), Mikołajski S.2), Swinarski M.2), Kąkol M.2), Gielert M.2), Fleury S.3), Nickel K.4); Politechnika Gdańska1); Saur Neptun Gdańsk2); Saur France3); Ultrawaves GmbH Niemcy4)

17:00 - 17:30 Sesja Posterowa (poczęstunek) - hol przed aulą w Gmachu Głównym
19:30 - 20:30 Koncert organowy w Katedrze Oliwskiej
20:45 - 22:00 Wieczorne spotkanie w Pałacu Opatów
Środa, 27 września
8:00 - 17:00 Rejestracja Uczestników (kawa, herbata)
8:30 - 11:30 Osady Denne - Sesja Specjalna A
Prowadzący Sesję: Bolałek J., Siuta J.

Algorytm działań dla oceny stanu osadów w jeziorze
Wiśniewski R.; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Analiza porównawcza rozmieszczenia pierwiastków chemicznych w osadach dennych Zalewów Szczecińskiego i Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej
Szefer P., Gełdon J.; Akademia Medyczna w Gdańsku

Metale śladowe w osadach portowych
Dembska G.1, Grynkiewicz M.1, Wiśniewski S.1, Aftanas B.1, Bolałek J.2; Instytut Morski w Gdańsku1, Uniwersytet Gdański2

Udział formy labilnej i całkowitej Pb, Ni, Cu, Zn w osadach Portu Gdańskiego
Bolałek J., Radke B.; Uniwersytet Gdański

Badania geologiczno-chemiczne osadów po tsunami z południowej Tajlandii
Siepak J., Frankowski M.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rekultywacja wód stojących poprzez napowietrzanie
Jerzy J., Wysocki J.; Rewoś Sp. z o.o., Warszawa

Rekultywacja zdegradowanych akwenów poprzez inaktywację fosforanów w osadach dennych za pomocą preparatu zawierającego lantan
Helman-Grubba M.; Ekol-Unicon Sp. z o.o., Gdańsk

Fizykochemiczne uwarunkowania eliminacji fosforanów z wód powierzchniowych
Jerzy J., Wysocki J.; Rewoś Sp. z o.o., Warszawa

Osady denne z gospodarstw hodowli ryb łososiowatych - ocena jakościowa, możliwości zagospodarowania
Quant B., Remiszewska-Skwarek A., Czerwionka K.; Politechnika Gdańska

11:30 - 12:00 Przerwa (kawa, herbata)
12:00 - 14:00 Technologie - Sesja IV
Prowadzący Sesję: Olańczuk- Neyman K., Wierzbicki T.

Technologia rekultywacja terenu lagunowania zaolejonej ziemi okrzemkowej w Brzegu
Siuta J.1, Garus D.2, Opęchowski W.3; Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa11, PUH "BIOS" s.c., Warszawa2, "GEOSYSTEM Wiesław Opęchowski", Warszawa3

Możliwości zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
Nastaj S., Rusek P.; Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

Wykorzystanie osadów ściekowych do rekultywacji składowiska fosfogipsów w Wiślince
Treder L. K., Wyganowski J.; Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Sp. z o.o.

Problemy odwaniania w oczyszczalniach ścieków
Szatkowski M.; ROBE CONSULTING Warszawa

Wiązanie fosforu w komorach fermentacyjnych przez osady zawierające żelazo
Budych-Górzna M., Jaroszyński Ł.; Aquanet S.A, Poznań

Doświadczenia eksploatacyjne z przeróbki osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie w latach 1991-2005
Dadej W., Kurek E.; MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

Likwidacja skażeń w Puszczy Noteckiej - zaolejone środowisko gruntowo-wodne
Ślusarczyk J.,Wolniewicz A.; Prote Technologie dla środowiska, Poznań

14:00 - 15:00 Lunch
15:00 - 17:00 Odzysk energii - Sesja V
Prowadzący Sesję: Pająk T., Sedler B.

Możliwość zastosowania technologii 'KJN' do termicznej utylizacji odpadów zwierzęcych
Karcz H.1), Folga K.1), Butmankiewicz T.2), Kozakiewicz A.3); Politechnika Wrocławska1), ZBUS Combusion Głowno2), TKW Combustion sp. z o.o., Głowno3)

Jednoczesne unieszkodliwianie osadów ściekowych i zagospodarowanie popiołów
Zega M.; Krevox Sp. z o.o., Zalesie Górne

Wpływ parametrów procesu suszenia na fizykochemiczne właściwości osadów ściekowych
Krawczyk M., Haustein E., Pertkiewicz-Piszcz M., Kowalik P.; Politechnika Gdańska

System niskotemperaturowy suszenie osadu
Brodawski M.; Eco Euroc Sp.z o.o., Warszawa

Osad ściekowy surowcem w zastosowaniu przemysłowym
Latosińska J., Żygadło M.; Politechnika Świętokrzyska

Lokalne centrum biopaliw i bioenergii
Licznerski E., Optima Invest S.A Gdańsk

Osad czynny jako źródło energii odnawialnej
Hupka J.1), Cytawa S.2); Politechnika Gdańska1), Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo"2)

19:00 - 23:00 Uroczysta kolacja - hol przed aulą w Gmachu Głównym
Czwartek, 28 września
8:00 - 11:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata)
8:30 - 11:00 Współspalanie osadów - Sesja specjalna B
Prowadzący Sesję: Kowalik P., Gaca J.

Termiczne przekształcanie odpadów w świetle prawa
Górski M.; Uniwersytet Łódzki

Wybrane zagadnienia spalania i współspalania komunalnych osadów ściekowych
Pająk T.; Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków

Dotychczasowe kierunki zagospodarowania osadów ściekowych z gdańskich oczyszczalni i realne możliwości ich wykorzystania w przyszłości
Herman A.; Saur Neptun Gdańsk S.A.

Działania Miasta Gdańska w celu długotrwałego rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych z OŚ Gdańsk - Wschód
Gajewski R., Mech-Wróblewska M.; Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Termiczne przekształcanie osadów ściekowych w EC Wybrzeże S.A. - badanie doświadczalne
Urbański J.; Elektrociepłownia Wybrzeże, Gdańsk

Przekwalifikowanie komunalnych osadów ściekowych na pełnowartościowy produkt (paliwo) drogą do usankcjonowania ich współspalania w energetyce zawodowej i ciepłownictwie
Stelmach S., Wasilewski R., Zuwała J.; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

11:00 - 11:30 Przerwa (kawa, herbata)
11:30 - 13:30

Równolegle grupy robocze: nauka - praktyka

Osady denne i przemysłowe - rekultywacja

Chemia - Minicentrum Konf. A

Moderator:
Ślusarczyk J.
Osady ściekowe - dezintegracja

Chemia - Minicentrum Konf. B

Moderator:
Sumisławski K.
Współspalanie osadów

Aula w Gmachu Głównym

Moderator:
Dzikowska H.
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 15:00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji - aula w Gmachu Głównym

POSTERY

Postery można zgłaszać do pierwszego dnia Konferencji. Artykuły przygotowane na tej podstawie zostaną opublikowane w 'Ekologii i Technice', 'Czystej Energii' lub 'Inżynierii Ekologicznej' jeszcze w bieżącym roku.

Zastosowanie techniki GC-FPD do oznaczania związków cynoorganicznych w próbkach osadów dennych pobranych w Morskim Porcie Gdańsk oraz w Morskim Porcie Gdynia [C1]
Mędrzycka K., Wasik A., Dubiella-Jackowska A., Namieśnik J.; Politechnika Gdańska

Skład osadów otrzymywanych z oczyszczania wód kwaśnych z rafinacji olejów roślinnych [C2]
Sawicki J.; Politechnika Gdańska

Badanie wpływu detergentów na środowisko osadu czynnego biologicznej oczyszczalni ścieków [O1]
Dereszewska A.2), Cytawa S.1); Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo"1), Akademia Morska w Gdyni2)

Degradacja AOX w osadach ściekowych pod wpływem czynników utleniających [O2]
Bezak-Mazur E., Dąbek L., Ozimina E. ; Politechnika Świetokrzyska

Badania form fosforu w osadach powierzchniowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej i osadach dennych kanałów portowych Gdańska i Gdyni [OD1]
Wiśniewski S., Dembska G., Grynkiewicz M., Aftanas B.; Instytut Morski w Gdańsku

Ocena deponowanego urobku czerpalnego na klapowiskach jako potencjalnego źródła zanieczyszczeń w środowisku morskim [OD2]
Dembska G.; Instytut Morski w Gdańsku

Aktywność biologiczna i stan sanitarny osadów dennych czerpanych w porcie w Gdyni [OD3]
Sokołowska A.1), Tomczak-Wandzel R.1), Jankowska K.2), Mędrzycka K.1), Olańczuk-Neyman K.1); Politechnika Gdanska1); Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjii Sp. z o.o.2)

Ocena jakości osadów portowych z Portów Gdańsk i Gdynia pod względem zawartości metali ciężkich w świetle regulacji prawnych [OD4]
Dembska G.1), Aftanas B.1), Mędrzycka K.2), Tomczak-Wandzel R.2); Instytut Morski w Gdańsku1); Politechnika Gdańska2)

Wyrobiska porefulacyjne - Zatoka Pucka [OD5]
Naukowe Koło Chemików; Hupka E., Miszkiel M., Kopczyńska I.; Politechnika Gdańska

Gospodarka osadami ściekowymi w świetle krajowych i zagranicznych regulacji prawnych [T1]
Sikorski M., Bauman-Kaszubska H.; Politechnika Warszawska

Kierunki i sposoby zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce [T2]
Sikorski M., Bauman-Kaszubska H.; Politechnika Warszawska

Próby zastosowania materiałów strukturotwórczych do zagospodarowania osadów pokoagulacyjnych po oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego [T3]
Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K.; Politechnika Gdańska

Wpływ podstawowych parametrów technologicznych na przebieg quasi-ciągłego procesu dynamicznej fermentacji metanowej osadów ściekowych [T4]
Górski Ł., Buszewski B.; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Produkcja nawozu mineralnego biowap na bazie osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków [T5]
Rusek P., Nastaj S.; Instytut Nawozów Sztucznych Puławy

Zapotrzebowanie tlenu podczas autotermicznej tlenowej higienizacji osadu nadmiernego w warunkach współkompostowania [T6]
Zimiński T., Olszewska J., Frąckiewicz J.; Politechnika Gdańska

Właściwości reologiczne osadów podczas fermentacji metanowej [T7]
Aranowski R., Bakuła Ł.; Politechnika Gdańska

Otrzymywanie EMKT z olejów silnie zdegradowanych [T8]
Sawicki J.; Politechnika Gdańska

Separacja fazy w zaolejonych osadach [T9]
Wawrzacz B.1), Hupka J.2), Politechnika Koszalińska1), Politechnika Gdańska2)

Rozwinięcie powierzchni kontaktu fazy gazowej i ciekłej w reaktorze cyklonowym podczas napowietrzania wody i ścieków [T10]
Zielińska A., Aranowski R., Bokotko R., Hupka J., Politechnika Gdańska

Utylizacja zanieczyszczeń organicznych w ściekach zasolonych metodą Fentona [T11]
Siedlecka E.M., Stepnowski P., Januszewska A., Glamowski P., Borowska J.; Uniwersytet Gdański

Możliwości zastosowania kontrolowanego strącania struwitu jako metody oczyszczania ścieków [T12]
Glamowski P., Januszewska A., Siedlecka E.M., Borowska J.; Uniwersytet Gdański

Analiza migracji zanieczyszczeń poprzez częściowo nawodnione uszczelnienia ilaste składowisk odpadów [T13]
Jungnickel Ch.1),Stepnowski P.2), Fityus S.3), Smith D.4); Politechnika Gdańska1), Uniwersytet Gdański2), University of Newcastle3), University of Melbourne4)

Krytyczne stężenie agregacji alkilowanych cieczy jonowych imidazolu [T14]
Jungnickel Ch.1), Fernández J. F.2), Łuczak J.1), Thöming J.2); Politechnika Gdańska1), University of Bremen2)

© 2005-2018 Katedra Technologii Chemicznej, Politechnika Gdańska
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
GOSPODARKA OSADAMI
OSAD 2006
Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Politechnika Gdańska, 25-28 września 2006r. Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak
Honorowy patronat:
Minister Środowiska
Jan Szyszko
Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woźniak